Asiakastarina: HoivaPRO -sovellus kotihoidon kertauksen ja kouluttautumisen tukena

Pureudutaan tänään hieman konkreettisempaan puoleen! Käydään läpi asiakastarinana 3D Talon toteuttamaa HoivaPro -sovellusta ja sen käyttäjille tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia.

Loimme kotihoidon työntekijöille virtuaalisia harjoituksia, joilla voidaan lisätä ja tukea hoitohenkilökunnan osaamista. Erilaisia virtuaaliharjoituksia luotiin yhteensä 10, ja ne ovat kaikki henkilöstökyselyn pohjalta luotuja. Sisältöjä on kahden tyyppisiä: osa kertaa jo opittuja taitoja ja loput opettavat uusia. 

Koulutusympäristöt olivat seuraavat: 

  • Haavanhoidon teoriaharjoite 
  • Haavanhoidon käytännön harjoite 
  • Asiakkaan tilan tunnistamisen teoriaharjoite 
  • Asiakkaan tilan tunnistamisen käytännön harjoite 
  • Kivunhoidon teoriaharjoite 
  • Kivunhoiton käytännön harjoite 
  • Paloturvallisuusharjoite 
  • Asiakkaan kohtaaminen kotihoidossa -harjoite 
  • Kotikuoleman kohtaaminen ja haastavat asiakastilanteet kotihoidossa 
  • Tutoriaaliharjoite ympäristöjen käyttöön 

TulKoti eli “Tulevaisuuden kotona asumisen tukevat palvelut ikäihmisille” -hankkeessa visiona on, että ikäihmiset pystyvät asumaan turvallisesti kotona pidempään. Samalla painotetaan parempien edellytysten luomista henkilöstöresursseille sekä kotihoidon laatua. Hankkeen kohderyhmiä ovat kotona asuvat ikäihmiset, jotka eivät tarvitse kotihoitoa, ja myös kotihoidon johtajat ja esihenkilöt sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Myös kotihoidon henkilöstö sekä kotihoidon asiakkaat ja heidän omaisensa on huomioitava.

Lisää hankkeesta täältä.

a man sitting in a chair wearing a pair of virtual glasses

Vuoden 2023 aikana kerättiin TulKoti-hankkeen yhteydessä kyselytutkimuksen avulla käyttökokemuksia HoivaPro -sovelluksesta ja harjoituksista. Kyselyyn vastasi 41 henkilöä, joista suurin osa oli sairaanhoitajaopiskelijoita ja loput lähihoitajaopiskelijoita.  

Suosituimmat kaksi harjoitusta olivat “Asiakkaan kohtaaminen kotihoidossa” (59 %) ja “Haavanhoito” (28 %). Lisäksi kyselyyn vastanneet olivat suorittaneet “Kivunhoito” ja “Paloturvallisuus” -harjoituksia. 

Selvä enemmistö (95 %, 37/39 kysymykseen vastanneista) koki, että oli oppinut harjoitusten avulla, ja 82 % koki, että peliharjoitteet lisäsivät kiinnostusta kotihoitoon. 93 prosentin mielestä peli voisi toimia osana perehdytystä.  

Vastauksissa selvästi näkyy, että VR-harjoituksista oli suurimmalle osalle iloa ja ne koettiin myönteisesti. Kyselyssä ei tarkemmin kerätty vastaajien kokemuksia esimerkiksi avointen kysymysten kautta, joten on vaikea sanoa, mitä syitä jäi niiden vastausten taakse, joiden mielestä VR-harjoitus ei tuonut merkittäviä lisähyötyjä tai mitä he jäivät kaipaamaan.  

Yleisesti uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä haasteita voivat olla esimerkiksi riittämätön opastus laitteiden käyttöön tai ajan puute. Mahdollisia tapoja taklata käyttöönoton haasteita olemme käyneet läpi tässä artikkelissa.

Lisää
artikkeleita

en_GB