three person pointing the silver laptop computer
Hyvä koulutus lisää työhyvinvointia 

Useilla aloilla painitaan osaajapulan kanssa, ja hyviä tekijöitä harvoin on jonoksi asti missään yrityksessä. Erityisen tärkeää onkin tällöin panostaa myös olemassa olevan henkilöstön viihtyvyyteen ja talossa pysymiseen.  

Mikä rooli koulutuksella – saati VR-koulutuksella – sitten tässä on? Eikö jatkuva uuden oppiminen ja vaatimus kehityksestä nimenomaan kuormita ja aiheuta riskiä loppuunpalamiselle? 

Eräässä keväällä 2024 valmistuneessa pro gradu –tutkielmassa tutkittiin työssä opiskelun vaikutusta työhyvinvointiin erityisesti työuupumuksen ja työn imun kokemuksen kautta. Vaikka tutkielmassakin todettiin, että työssä opiskelun suhde työhyvinvointiin on moninainen, selkeänä tuloksena nähtiin, että oppimismyönteisessä ilmapiirissä hyvinvointikin lisääntyy. Työssäopiskeluun innokkaasti suhtautuvat kokevat työn imun voimakkaampana, eivätkä koe yhtä paljon työuupumusta. Tutkimuksessa korostettiin, että nimenomaan työpaikan oppimiskulttuurilla oli merkittävä vaikutus – myönteisessä ilmapiirissä työn imun kokemus kasvoi, ja koulutukseen nihkeämmin suhtautuvat myös kokivat enemmän työuupumusta.  

Moni hakee työstään pelkän palkan lisäksi mielekkyyttä ja kehittymismahdollisuuksia. Tällaiselle työntekijälle koulutustuntien tarjoaminen auttaa häntä tekemään työnsä paremmin, ja siten myös sitouttaa työhön. Onnistuva työntekijä on motivoituneempi, ja levittää todennäköisemmin ympärilleenkin oppimismyönteistä ja innostunutta työilmapiiriä.  

Jotta työhön liittyvällä koulutuksella saataisiin haluttuja myönteisiä vaikutuksia, on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja: 

Varaa koulutukselle riittävästi aikaa 

Koulutusmateriaalit kahvihuoneen pöydälle, ja ohjeeksi “tehkää työn ohessa, kun ehditte”.  Kuinka moni koulutukseen tällöin aidosti tarttuu? Mitä, jos ei ehdi? Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen käytetyt eurot eivät saa mitään vastinetta, jos ei materiaaleja käytetä. 

Koulutuksen tarkoitus 

Miksi koulutus on juuri nyt relevantti? Miten se lisää koulutettavan ammattitaitoa?  

Esimerkiksi töissä, joihin liittyy fyysisiä vaaroja, voidaan kouluttamisella lisätä työntekijän turvallisuutta ja siten hänen itseluottamustaan työssä.  

Koulutuksen kiinnostavuus 

Saman asian voi ilmaista niin monella tavalla! Voitko toteuttaa koulutuksen mielenkiintoisessa ympäristössä, lisätä siihen pelillisiä elementtejä ja saada käyttäjän itse osallistumaan koulutukseen?  

Miten VR-kouluttaminen auttaa näissä kaikissa? 

Virtuaalitodellisuuden avulla saadaan tutkitusti tuloksia nopeammin kuin luokkahuoneluennoilla tai verkkomateriaaleilla kouluttamalla. Kokonaisen koulutuspäivän sijaan riittää, että työntekijälle suunnitellaan muutama tunti koulutukseen tarkoitettua työaikaa.  

Kun koulutusympäristö on kerran luotu virtuaalitodellisuuteen, lisäharjoitusten luominen on helppoa, ja erilaisia harjoitteluskenaarioita voidaan lisätä ketterästi tarpeen mukaan. VR-ympäristössä vaarallisiakin tehtäviä voidaan harjoitella niin paljon, että koulutettava kokee olonsa varmaksi ja mukavaksi.  

VR-koulutus on mukaansatempaava ja immersiivinen, joten koulutettava saa irtautua työnsä perusarjesta. VR-koulutukseen voidaan myös hyvin lisätä pelillistäviä elementtejä, joiden hyödyistä ja mahdollisuuksista puhumme lisää tässä artikkelissa. 3D Talon toteuttamissa koulutuksissa keskiössä on myös nimenomaan käyttäjän oma toiminta ja interaktiot, jolloin koulutukseen sitoutuminen on syvällisempää ja muistijälki vahvempi.  

Lisää
artikkeleita